Til hovedinnhold

Introduksjon

Veiledning til deg som skal lede treningsøktene

1 / 7 – Hvordan skape en trygg læringsarena?

Det er mange grunner til at voksne vegrer seg for å snakke med barn. Vegringen fra oss voksne handler ofte om egne barrierer, erfaringer og usikkerhet. Vanlige hindre hos den voksne:

 • Egne erfaringer med vold og seksuelle overgrep
 • Frykt for ikke å kunne følge opp med hjelp
 • Følelsesmessig ubehag og usikkerhet
 • Ansvarsfraskrivelse (barnehage- og skoleansatte kan tenke at det er PPT, barnevern eller BUP «sitt bord»)
 • Engstelse for å re-traumatisere eller gjøre vondt verre
 • Frykt for å beskylde uskyldige
 • Frykt for trusler mot en selv eller konflikt

 

Tenk gjennom hva du tror du kan møte i din personalgruppe, og forbered deg på det. I holdningsøvelsen i samling 1 blir dette tema til refleksjon.

 

2 / 7 – Se ASAK barnehage i Lillestrøm kommune snakke om erfaring med bruk av snakkemedbarn.no

3 / 7 – Barnets beste er lovfestet

Barnets beste er lovfestet

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Dette er sentralt i de ansattes holdninger til å snakke med barn, særlig om sensitive temaer.

Artikkel 3, 9 og 12 i barnekonvensjonen:

 • Artikkel 3 – til barnets beste: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
 • Artikkel 9 – å si sin mening og bli hørt: Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.
 • Artikkel 12: Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

4 / 7 – Livsmestring og helse

Livsmestring og helse

 • Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
 • Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
 • Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
 • Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 46.

5 / 7 – Barnehagemiljø – endringer i barnehageloven 1.1.21​

Barnehagemiljø – endringer i barnehageloven 1.1.21​

 • Personalet skal sørge for at barn har det trygt og godt i barnehagen.
 • Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.
 • Barnehagen må ha gode rutiner for å følge med og være til stede for barna.
 • De ansatte kan oppdage at barn ikke har det bra blant annet ved:
  • å snakke med barna
  • å se eller fange opp noe i samtaler mellom barna
  • at barn forteller om noe som har skjedd
  • endringer i atferd hos barn eller i barnegruppen 

6 / 7 – Viktig om samtalesimuleringen

Viktig om samtalesimuleringen:

 • Dialogene i snakkemedbarn er ikke en metodeopplæring, det er gode og mindre gode svaralternativer i en samtale. Det er refleksjon rundt alternativene som er selve læringsmålet.
 • Simulering er en aktiv form for læring fordi du må reflektere over hva du selv ville sagt i denne samtalen.
 • Om du øver sammen med noen, får du øve på å si det høyt.
 • Du går inn i rollen som en annen voksen og må gi deg hen til de svaralternativene du får. Fordelen er at du får forslag til svar du ikke hadde tenkt på selv, ulempen er at ditt svar kanskje ikke er et valg. Du har i begge tilfellene tenkt aktivt over alternativene.
 • Du får møte mange ulike barn med ulike problemstillinger og blir ulike utfordringer. Prinsippene for kommunikasjon er like selv om barna er forskjellige, så prøv alle samtalene!
 • Du har muligheten til å prøve samtalen igjen og teste andre svaralternativ.
 • Du har mulighet til å prøve ut de svarene du ikke selv ville valgt, det lærer du mye av.
 • Du kan simulere sammen med andre, da lærer du enda mer enn om du gjør det alene.

7 / 7 – Forberedelser før du begynner undervisningen

Tekniske forberedelser:

 • Du gjør deg kjent med nettsiden og dette undervisningsopplegget.
 • Du prøver en samtale med et barn.
 • Logg inn med telefonnummer og sjekk at det fungerer på nettverket dere har.

Andre ting du bør tenke gjennom:

 • Dere skal spille flere sammen – hvor er det best å sitte?
 • Å snakke om vold og seksuelle overgrep mot barn kan være belastende – hvordan kan dere forberede dere på eventuelle reaksjoner?
 • Legg en tidsplan for gjennomføring og øving. Hvis du skal samle en større gruppe til en åpningssamling, har vi laget et forslag til en kick-off-samling.