Til hovedinnhold

Om snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no er laget av RVTS-ene på oppdrag fra Bufdir. Oppdraget er en del av Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

Målgruppe og formål

Målgruppen for snakkemedbarn.no er alle ansatte i tjenester som møter barn og ungdom, både i barnehage, skole, helsetjenester på ulike nivåer, i frivillighet og aktiviteter. Målsettingen med snakkemedbarn.no er å styrke voksnes ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet.

Det er flere kilder til informasjon om vold og seksuelle overgrep og andre belastninger barn og unge lever med. Mange voksne vet mye om forekomst og konsekvenser, men etterspør muligheter for å øve på å omsette kunnskap til handlingskompetanse. I en travel hverdag i tjenestene er det vanskelig å få tid til alt som skal prioriteres. Samtidig vet vi at vold og overgrep mot barn og unge er omfattende og økende og at det trenger vår oppmerksomhet.

RVTS har laget snakkemedbarn.no for at alle voksne som jobber med barn skal få mulighet til å øve på den viktige, men vanskelige samtalen. Om vi øver i trygge omgivelser, øker sjansen for at vi tar i bruk kompetansen når det gjelder. Derfor har vår nettressurs et tydelig fokus på selve samtalen med barnet eller ungdommen. Artikler og filmer er holdt i et enkelt og lettfattelig format som kan gi faglig påfyll i en travel hverdag. Vi håper at dette vekker et behov for mer kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og har lagt inn henvisninger til andre nettressurser fra kompetansesentre vi samarbeider med.

Kunnskapsgrunnlag

Det er mange teorier og metoder for samtaler ved bekymring, og vi har tatt utgangspunkt i det som er felles i disse, beskrevet i en kunnskapsoppsummering levert av Helsedirektoratet i 2018. I oppsummeringen skriver forfatteren:

«Metodene varierer noe i formen, men gjennomgående er samtalen delt inn i faser med en innledende fase, en hovedfase og en avslutningsfase. Den innledende fasen innebærer å skape kontakt og tillit til barnet, redegjøre for regler og utjevne maktforholdet mellom barn og voksen. Hovedfasen dreier seg i hovedsak om å starte samtalen vidt og så snevre seg inn mot det aktuelle temaet for samtalen. Samtalen starter gjerne med å be barnet fortelle frie historier som senere blir utgangspunkt for mer detaljerte spørsmål. Generelt er idealet å stille mest mulig åpne spørsmål. Avslutningsfasen handler i hovedsak om å oppsummere intervjuet, avklare enkeltspørsmål og ellers sikre at barnet er beroliget etter intervjuet.»

Dette har vært utgangspunkt for oppbygging av dialogene i simuleringen og artiklene om samtalemetodikk på nettsiden. Vårt utgangspunkt er at voksne skal bry seg og vise interesse ved å stille åpne spørsmål, vise trygghet og tåle barnas fortellinger, bygge tillit og ta ansvar på en måte som ikke ødelegger tilliten fra barna, men har fokus på trygghet for barnet eller ungdommen.
Barnekonvensjonens paragraf 12 om barnets rett til å si sin mening og bli hørt er også styrende for arbeidet og innholdet i snakkemedbarn.no

Å SI SIN MENING OG BLI HØRT

Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

FNs konvensjon om barnets rettigheter

Bruk av simulering

Bruk av simulering for å øve på samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep er nytt og ikke forsket på enda. Foreløpige evalueringer gjort underveis i arbeidet indikerer at snakkemedbarn.no kan bidra til at voksne blir tryggere og tar mer ansvar ved å følge opp bekymringene sine. På oppdrag fra Bufdir forsker FAFO på implementeringen av snakkemedbarn.no og jegvet.no og har til nå lansert tre delrapporter fra forskningsprosjektet (FAFO 2023). I delrapport 3 om brukervurderinger finner forskerne blant annet at:

  • Bruk av snakkemedbarn.no og/eller JegVet henger sammen med høyere opplevd og målt kompetanse på hvordan voksne kan snakke med barn om omsorgssvikt, vold og overgrep.
  • Dette tyder på at de som har brukt ett eller begge verktøy er tryggere enn andre på å gå inn i situasjoner der de mistenker vold og overgrep mot barn.
  • Et stort flertall av brukerne mente verktøyene ga flere og bedre samtaler om vold og overgrep ved deres institusjon, og at verktøyene var akseptable, velegnet og gjennomførbare.
  • Ledere ved norske skoler og barnehager er sterkt motivert for at ansatte og barn ved deres institusjoner skal lære om vold og overgrep.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning har vært et sentralt element i utvikling av snakkemedbarn.no. Både brukere i tjenestene og brukere som barn og unge som mottakere av tjenester har vært involvert i utviklingen fra starten. Landsforeningen for barnevernsbarn har bidratt med innspill i utviklingen av avatarene og var tett på i utformingen av mentor som er en spillifisert veileder i simuleringen. Det var Landsforeningens idé at mentor har skikkelse av en ungdom med egne erfaringer med hjelpeapparatet, noe som bidrar til å forsterke fokuset på barnets rettigheter og hensynet til dette i simuleringen.

Oppbygging

Nettsiden har tre deler: en snakkesimulator, et undervisningsopplegg og tips til samtalen, med artikler og filmer. Alt innholdet på siden er utformet med tanke på at det skal brukes til refleksjon og undervisning i et kollegafellesskap.

I snakkesimulatoren møter du 10 ulike barn i ulike aldre, og du snakker med barna i en simulert dialog der dine valg styrer samtalen og hvordan den utvikler seg. Du må selv styre balansen mellom utforskning og trygging, og kan lære mer om hva som åpner opp eller lukker i en samtale med barn og ungdom. Du får også muligheten til å velge de svarene du ikke selv hadde tenkt på eller foretrukket i utgangspunktet, dette lærer du kanskje allermest av.

Undervisningsopplegget er tilpasset bruk i barnehager, skoler og andre tjenester der flere jobber sammen og møter barn og ungdom. Det består av syv moduler som kan tilpasses et årshjul eller den perioden tjenesten skal bruke på opplæring. Undervisningsopplegget er satt sammen av ressursene på siden, og inneholder forslag til tekster og filmer til refleksjon, og øving i simuleringen. Målet er en reflekterende kultur der alle ansatte har et aktivt forhold til egen læring og for sin rolle i forebygging av vold og overgrep.

Alle ressursene i snakkemedbarn.no kan brukes både alene og sammen. Vi anbefaler at ansatte både ser filmer, leser artikler og spiller i simuleringen sammen, da det gir størst læringsutbytte.

Alt innhold på siden er gratis og klart til bruk. For å bruke simuleringen må du logge deg inn med et telefonnummer og motta en kode som åpner simuleringen. Dette er for at vi kan registrere antall brukere og informasjonen du legger inn brukes ikke til noe annet. Om du vil vite mer om hvordan simuleringen fungerer, se artikkel om simulering (som kommer).

Om du har tekniske spørsmål, ta kontakt med RVTS Øst, ved e-postadressen [email protected].

Ansvarlige for nettressursen

Alt materiell på siden er utviklet av ansatte ved RVTS.

Dialogene i simuleringen er laget i samarbeid mellom spesialrådgivere i RVTS og Attensi. Det faglige ansvaret ligger hos RVTS.

RVTS Øst har redaktøransvar og samarbeider med de øvrige RVTS-ene om oppdatering og vedlikehold av nettressursen.