Til hovedinnhold

Hvordan ta i bruk snakkemedbarn.no på arbeidsplassen?

Jevnlig bruk av snakkemedbarn.no på en arbeidsplass vil øke kompetansen hos de ansatte på vold, overgrep og samtaler med barn. Utviklingsarbeid krever planlegging, motivasjon og en tydelig struktur.

Snakkemedbarn.no inneholder det du trenger for å øke beredskapen mot vold og overgrep på din arbeidsplass:

  1. En samtalesimulator hvor du kan øve på samtaleferdigheter
  2. Artikler og filmer som gir kunnskap og mulighet for refleksjon
  3. Undervisningsopplegg til bruk på arbeidsplassen

Se hvordan ASAK barnehage i Lillestrøm bruker snakkemedbarn.no:

For å bli god til noe må du øve

Kunnskap kan forsvinne raskt om du bare får den presentert uten å få mulighet til å omsette den til egne sammenhenger. Det er sjelden tilstrekkelig å lytte til en forelesning om hvordan du skal snakke med barn for å bli trygg på å gjennomføre utfordrende samtaler. Å lære nye ferdigheter krever at du øver, aller helst sammen med andre.

Læringseffekten øker når du kan knytte stoffet til egne erfaringer, prøve ut ulike innfallsvinkler, reflektere over stoffet og diskutere ulike situasjoner og problemstillinger. Dessuten må ferdigheter gjerne repeteres flere ganger for at de skal sitte.

Fra kunnskap til praksis

Å jobbe systematisk og planmessig for å omsette kunnskap til praksis kalles «å implementere». For at ny praksis skal bli bærekraftig og vedvarende må det jobbes på flere områder samtidig. Dette arbeidet kan deles inn i trinn:

Eksempler på mål for implementering av snakkemedbarn.no kan være at ansatte/virksomheten skal:

  • oppdage tegnene på vold og overgrep raskere
  • ha tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre samtalene med barna det gjelder
  • kjenne rutinene for hva de skal gjøre i egen organisasjon overfor foreldre og andre tjenester, som barnevern og politi
  • ha et system for hvordan kunnskapen skal vedlikeholdes og fornyes og hvordan nyansatte skal få den samme kunnskapen

Når ledelsen har bestemt seg for å starte arbeidet, bør det tenkes gjennom hvordan opplæring og implementeringsarbeid skal gjennomføres. Ledelsen må kunne begrunne hvorfor dette skal gjøres og målet med arbeidet.

For å ivareta det faglige og praktiske arbeidet, bør det vurderes å etablere et lite implementeringsteam/ressursgruppe som arbeider på oppdrag fra ledelsen. Oppdraget kan være å planlegge og gjennomføre opplæringen, samt å komme med forslag til eventuelle nye rutiner og hvordan kompetansen kan vedlikeholdes i organisasjonen.

Planleggingsarbeidet inkluderer å utvikle en tydelig implementeringsplan hvor en beskriver mål, tiltak på kort og lang sikt, informasjon, tidsplaner og hvem som har ansvar for hva. Det må gå klart frem av planen hva det er som skal implementeres. Informasjon til foreldre gjennomføres etter virksomhetens vanlige prosedyrer. Implementeringsplanen forankres hos ledelsen, og ledelsens oppgave er blant annet å følge opp planen.

Opplæringen er et av de viktigste elementene i implementeringen. Opplæringen bør gjennomføres slik at den gir best mulig læringseffekt.

  • Det bør lages en oversiktlig plan for hvordan undervisningen skal gjennomføres.
  • Vi har laget et undervisningsopplegg som består av syv samlinger med tilhørende bruksanvisning. Opplegget er skreddersydd for deg som jobber i skole eller barnehage, men kan brukes av alle som vil øve sammen. Hver av de syv samlingene inneholder praktisk øving, filmer og refleksjonsoppgaver. Samlingene følger hverandre tematisk, men dere kan også velge rekkefølgen selv.

 

Implementeringsprosesser trenger tålmodige og utholdende ledere som følger opp planer, viser eierskap og gir mening til arbeidet. Ledere bør også måle fremgang og ikke minst løse problemer som kan oppstå underveis.

Ansatte og ledere kommer og går i en organisasjon, og implementering handler også om å sikre at kunnskapen blir i organisasjonen selv om ansatte forsvinner. Dette betyr at lederne må utvikle et system for hvordan nyansatte skal få den samme kompetansen som sine kollegaer.

Alle enheter som jobber med barn og unge, bør ha en beredskapsplan for avdekking og oppdagelse av vold og overgrep. Denne bør inneholde klare rutiner og ansvarsområder, og gjerne kontaktinfo til samarbeidspartnere og fremgangsmåter for eventuell varsling. Vedlikehold av en slik beredskapsplan bør inngå i barnehagen/skolen/organisasjonens årshjul av oppgaver som skal prioriteres.

Les mer:

For en grunnleggende opplæring om vold og overgrep mot barn, anbefaler vi å starte med nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn«, som er utviklet av RVTS Nord i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.