Til hovedinnhold

Du har et ansvar

Alle som jobber med barn og ungdom, har en oppmerksomhetsplikt, det vil si at de skal være oppmerksomme på om noe utløser opplysningsplikten til barneverntjenesten.

Særlig små barn, men også større barn og ungdom, er avhengige av at voksne ser at de har det vanskelig for at de skal få hjelp. Dette forutsetter at:

 • Voksne har kunnskap om barns normale utvikling for å kunne vite om det er grunn til bekymring.
 • Voksne har kunnskap om at mange barn utsettes for belastninger som ikke syns, som vold og seksuelle overgrep, fattigdom og diskriminering, syke foreldre eller konflikter ingen snakker om.
 • Voksne vet noe om de mange mestringsstrategiene barn utvikler for å unngå å vise at noe er galt.
 • Voksne vet hvordan de kan snakke med hverandre, barn og ungdom og andre voksne for å utforske den bekymringen.
 • Voksne vet om regelverk og lovverk som regulerer barns rettigheter.
 • Lovverket er gjort om til rutiner på den enkelte arbeidsplass som alle ansatte kjenner til og vet hvordan de skal bruke.

Ella forteller noe når de leser bok i barnehagen. Barnehageassistenten søker råd hos styreren.

Hvilke rettigheter og plikter har du?

Ansatte i alle tjenester har et selvstendig og personlig ansvar for å overholde taushetsplikten.

Personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Dette er presisert i både opplæringsloven og i barnehageloven.

Taushetsplikten gjelder også helsepersonell som yter helsehjelp. Helsehjelp er definert i helsepersonelloven § 3. Også personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp, har taushetsplikt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1.

Ansatte i barnevernet har taushetsplikt etter barnevernsloven.

Opplysningsrett betyr at du har rett til å dele informasjon som er viktig for å gi hjelp, ytelser eller tjenester. Du kan dele informasjon når samtykke foreligger, og hvis det er nødvendig for at tjenesten du tilhører skal kunne utøve sin rolle.

Plikten til å melde fra til barnevernet går foran taushetsplikten. Formålet med opplysningsplikten er å sikre at barn og ungdommer får nødvendig oppfølging og omsorg fra barnevernet, og å beskytte barnet eller ungdommen mot videre mishandling og alvorlig omsorgssvikt ved at barnevernet iverksetter nødvendige tiltak.

Les mer om opplysningsplikt og meldeplikt.

Alle har plikt til å avverge et straffbart forhold, jf. straffeloven § 196. Avvergingsplikten omfatter blant annet ulike former for vold og overgrep mot barn. Husk at avvergingsplikten alltid går foran taushetsplikten.

Den primære avvergingshandlingen er anmeldelse til politiet, men avverging kan også skje på annen måte, for eksempel ved å melde fra til barnevernstjenesten.

Les mer på plikt.no.

Se filmen og diskuter med kolleger:

Diskuter med dine kolleger:

 • Hvilke rutiner har vi på vår arbeidsplass om vi blir bekymret for et barn? 
 • Trenger vi noe mer? 
 • Er det kjent for alle? 
 • Hvordan fungerer taushetsplikten for oss i vår posisjon og arbeidsplass? 
 • Hvordan kan vi finne ut av det? 

Øv deg i samtale med:

Les mer: