Til hovedinnhold

Introduksjon

Veiledning til deg som skal lede treningsøktene

1 / 7 – Erfaringer med bruk av snakkemedbarn.no

2 / 7 – Barnets beste er lovfestet

Barnets beste er lovfestet

Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten (udir.no).

Formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt. Når lærere viser omsorg for elevene og ser den enkelte, anerkjennes menneskeverdet som en grunnleggende verdi for skolen og samfunnet.  

 

Artikkel 3, 9 og 12 i Barnekonvensjonen:

 • Artikkel 3 – til barnets beste: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
 • Artikkel 9 – å si sin mening og bli hørt: Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.
 • Artikkel 12- Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

3 / 7 – Livsmestring og helse

Livsmestring og helse

 • Folkehelse og livsmestring er kommet inn som et tverrfaglig tema i skole. Det skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
 • Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.
 • Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.
 • Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører blant annet hjemme under dette temaet.
 • Opplæringsloven § 15-3: Ansatte i skolen skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

 

(Udir.no, Opplæringsloven/Lov om grunnskole og videregående opplæring)

4 / 7 – Regelverk om skolemiljø ​

Regelverk om skolemiljø ​

 • Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende (opplæringsloven §9).
 • Det skal være nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.
 • Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.
 • Personalet har en plikt til å gripe inn dersom de vet om eller tror at barn blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra.
 • Personalet skal varsle rektor, saken skal undersøkes og nødvendige tiltak skal iverksettes slik at barnet får det trygt og godt på skolen.

 

(Opplæringsloven §9, udir.no)

5 / 7 – Hvordan skape en trygg læringsarena?

Hvordan skape en trygg læringsarena?

Det er mange grunner til at voksne vegrer seg til å snakke med barn. Vegringen fra oss voksne handler ofte om egne barrierer, egne erfaringer og usikkerhet. Vanlige hindre hos den voksne:

 • Egne erfaringer med vold og seksuelle overgrep
 • Frykt for ikke å kunne følge opp med hjelp
 • Følelsesmessig ubehag og usikkerhet
 • Ansvarsfraskrivelse (barnehage- og skoleansatte kan tenke at det er PPT, barnevern eller BUP «sitt bord»)
 • Engstelse for å re-traumatisere eller gjøre vondt verre
 • Frykt for å beskylde uskyldige
 • Frykt for trusler mot en selv eller konflikt

 

Tenk gjennom hva du tror du kan møte i din personalgruppe, og forbered deg på det. I holdningsøvelsen i samling 1 blir dette tema til refleksjon.

6 / 7 – Viktig om samtalesimuleringen

Viktig om samtalesimuleringen

 • Dialogene i snakkemedbarn.no er ikke en metodeopplæring, det er gode og mindre gode svaralternativer i en samtale. Det er refleksjon rundt alternativene som er selve læringsmålet.
 • Simulering er en aktiv form for læring fordi du må reflektere over hva du selv ville sagt i denne samtalen.
 • Om du øver sammen med noen, får du øve på å si det høyt.
 • Du går inn i rollen som en annen voksen og må gi deg hen til de svaralternativene du får. Fordelen er at du får forslag til svar du ikke hadde tenkt på selv, ulempen er at ditt svar kanskje ikke er et valg. Du har i begge tilfellene tenkt aktivt over alternativene.
 • Du får møte mange ulike barn med ulike problemstillinger og blir ulike utfordringer. Prinsippene for kommunikasjon er like selv om barna er forskjellige, så prøv alle samtalene!
 • Du har muligheten til å prøve samtalen igjen og prøve ut andre svaralternativ.
 • Du har mulighet til å prøve ut de svarene du ikke selv ville valgt, det lærer du mye av.
 • Du kan simulere sammen med andre, da lærer du enda mer enn om du gjør det alene.

7 / 7 – Før første samling

Tekniske forberedelser:

 • Du gjør deg kjent med nettsiden og dette undervisningsopplegget.
 • Du prøver en samtale med et barn.
 • Logg inn med telefonnummer og sjekk at det fungerer på nettverket dere har.

Andre ting du bør tenke gjennom:

 • Dere skal spille flere sammen – hvor er det best å sitte?
 • Å snakke om vold og seksuelle overgrep mot barn kan være belastende – hvordan kan dere forberede dere på eventuelle reaksjoner?
 • Legg en tidsplan for gjennomføring og øving. Hvis du skal samle en større gruppe til en åpningssamling, har vi laget et forslag til en kick-off-samling.
Samlinger