Til hovedinnhold

JegVet.no

Barn og ungdom trenger trygge voksne som både kan formidle kunnskap om og snakke om vold, seksuelle overgrep og mobbing. JegVet er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter.

JegVet.no er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.

Temaer du kan finne undervisning om er:  

  • kropp, følelser og grenser
  • trygghet, inkludering og vennskap i barnehage og skole
  • ulike former for fysisk, psykisk og digital mobbing, krenkelser, vold og seksuelle overgrep
  • hvilke rettigheter barn har til trygt barnehage- og skolemiljø, og beskyttelse mot vold og overgrep
  • hva norske lover sier om mobbing, krenkelser, vold og overgrep
  • hvordan barn kan få hjelp og støtte dersom de er utsatt, eller selv utsetter noen, for mobbing, krenkelser, vold eller overgrep

 

Nyttig å bruke ressursene sammen

Snakkemedbarn.no og JegVet.no er verktøy som med fordel kan benyttes sammen. Der snakkemedbarn.no har fokus på trygghet og kompetanse til den voksne, har JegVet.no fokus på å gi barn og unge kunnskap om kropp og grenser, vold og overgrep, følelser og vennskap. Snakkemedbarn.no gir mengdetrening i å sette ord på vold og seksuelle overgrep, og er en god forberedelse til å bruke JegVet.no.

JegVet.no tilrettelegger for voksenstyrte samtalestunder i barnehagen og undervisning i skolen, helt opp til videregående skole. På nettsiden vil du finne både ulike læringsoppsett og filmer som gir rom for samtaler og refleksjoner, med veiledning til den voksne. RVTS holder jevnlige webinarer med introduksjon til nettsiden og bruken av den: Se ditt lokale RVTS eller kurs og webinarer på denne nettsiden for påmelding.

Det hjelper å snakke om det

Forebygging av vold, overgrep og mobbing er viktig. Ved å gi barn både kunnskap og et språk, samt styrke voksne rundt til å se og følge opp de bekymringene de kan ha knyttet til barn og ungdom, er dere et godt steg på veien til å hjelpe.

Forskning viser at opplæring om mobbing, vold og seksuelle overgrep kan ha en forebyggende effekt og gi barn økt kunnskap, bedre ferdigheter og evne til å beskytte seg selv. Forskningen finner ikke skadevirkninger av opplæring om vold og overgrep. Se FHI-rapporten.