Til hovedinnhold

Økt 7

Økt 7: Veien videre

1 / 7 – Mål for samlingen

2 / 7 – Holdningsøvelse

3 / 7 – Å skape en reflekterende kultur

Å skape en reflekterende kultur

For å bli en trygg voksen i møte med barn og ungdom trenger vi et støttende nettverk i personalgruppen. Vi må reflektere sammen om våre egne holdninger, følelser og handlinger i møte med barn og ungdom som utfordrer oss på ulike måter. Dette vil bidra til å gi barn og ungdom gode lærings- og utviklingsbetingelser og trygghet i hverdagen

4 / 7 – Refleksjonsspørsmål

Reflekter over:

 • Hvilke holdninger har dere til de ulike elevene i klassen?
 • Blir elever dere strever i relasjon med, sett på som håpløse, umulige og vanskelige, eller blir de sett som elever som har det vanskelig?
 • Hvordan har jeg det med positive og vanskelige følelser hos meg selv, og hvordan kan det påvirke hvordan jeg møter barn og unge i ulike situasjoner?
 • Hvilke følelser, både positive og vanskelige, kan ligge bak elevenes atferd i ulike situasjoner?
 • Hva må dere gjøre for å møte barn og unge ut fra deres behov?
 • Hvordan kan dere jobbe med deres utfordringer i møte med barn og unges reaksjoner?
 • Hvordan kan dere i personalet hjelpe hverandre i dette arbeidet

5 / 7 – Sjekkliste for å være en skole som forebygger vold og overgrep

Sjekkliste for å være en skole som forebygger vold og overgrep

De ansatte skal vite om:

 • Rutiner for arbeid med de ansattes holdninger og kompetanse i håndtering av bekymringer og samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • Beredskapsplan for hvordan bekymringer håndteres på skolen
 • Kontaktinformasjon til samarbeidspartnere
 • Jevnlige møtepunkter med samarbeidspartnere der rutiner for samarbeid snakkes om
 • Meldeplikt/opplysningsplikt til barneverntjenesten jfr. Opplæringsloven §15-3.

6 / 7 – Plan for videre arbeid med snakkemedbarn.no

Plan for videre arbeid med snakkemedbarn.no

 • Pek ut 1-2 personer som kan være ansvarlig for å holde i opplæringen
 • Lag et årshjul for øving i simuleringen
 • Lag en plan for hvordan lære opp nyansatte i bruk av snakkemedbarn.no
 • Invitere inn samarbeidspartnere dere ønsker å vite mer om
 • Det kan være lurt å sette av en dag til oppfriske kunnskap
  • Er det temaer dere ønsker å vite mer om?

7 / 7 – Tips og ressurser til videre arbeid

Tips og ressurser til videre arbeid

Samlinger