Ungdom som bytter sex

Ungdom flest bytter ikke sex mot goder. I Oslo i 2018 svarte 3.6 % (400 personer) av elevene som deltok i Ung i Oslo fra videregående skole, at de hadde gjort seksuelle handlinger mot goder det siste året.

Gutter har noe oftere slike erfaringer enn jenter. De fleste jentene sa de var 16 år første gang de byttet sex, mens en del av guttene var under den seksuelle lavalderen [1].

Oppfatter det ikke som prostitusjon

De fleste unge som bytter sex vil sjelden se på sine handlinger som prostitusjon. For noen skjer det i forbindelse med utforskning av seksualitet og grenser, mens det for andre kan skje som en løsningsstrategi i en krise, en måte å skaffe seg rusmidler på eller som en form for selvskading/selvregulering.

Godene ungdom bytter sex for å oppnå kan for eksempel være gaver, elektronikk, klær, mat, reise, sminke, tobakk, rusmidler, penger, innpass i et miljø eller voksenkontakt/omsorg [2].

Ulike opplevelser

For noen kan bytte av sex gi en følelse av verdi, makt og kontroll, mens andre kan oppleve det som krenkende og skadelig. Noen kan ha slike erfaringer uten at det oppleves som problematisk eller at det har alvorlige konsekvenser.

For andre kan det oppleves om noe vondt og ha negative konsekvenser. Opplevelsene kan også endres over tid.

Hva er det viktig å være oppmerksom på?

Unge som bytter sex, gjør ofte seksuelle handlinger med et annet motiv enn å oppnå noe seksuelt selv.

Hvis du får kjennskap til at en ungdom har sex med personer de gir uttrykk for at de nødvendigvis ikke har lyst til å ha sex med, bør du ta opp tematikken med vedkommende.

Tegn på at personen bytter seksuelle tjenester kan være at personen har mer penger eller flere dyre ting enn vanlig, som det er uklart hvor kommer fra. Man kan også være oppmerksom på maktbalansen i relasjonene hen beskriver å være i, og om det er noe som tyder på at det kan dreie seg om et bytteforhold.

Hvis vi tar utgangspunkt i forskningen vi har på unge som bytter sex, ser vi at ungdom som har disse erfaringene ofte har flere sårbarhetsfaktorer i livet.

Vi ser blant annet at flere i denne gruppa:

Videre viser forskningen at ungdom som har slike erfaringer også skårer høyere på selvskading, selvmordsforsøk og andre utfordringer knyttet til dårlig psykisk helse [4].

Viktig å tenke på i samtaler med unge som salg og bytte av sex [5]

Hva sier lovverket?

Det er ikke ulovlig å selge sex i Norge, men å kjøpe sex er forbudt (Straffeloven §316). Å kjøpe sex fra en person mellom 16 og 18 år er straffeskjerpende (Straffeloven §309). Hvis noen kjøper eller bytter sex fra en person under 16 år regnes det i norsk lov som et seksuelt overgrep mot barn (Straffeloven §302, §303, §304). Hvis personen er under 14 år, regnes kjøp av sex fra denne personen som voldtekt av barn (Straffeloven §299, §300, §301).

Eksterne ressurser:


Referanser:

[1] Bakken, A, Ung i Oslo 2018. 2019.

[2] Bjørndahl, U., Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press. 2017

[3] Tyssebotn, A. & Aasgård, S, Sex i bytte mot x-. En kvantitativ studie av ungdom som bytter seksuelle handlinger mot goder, 2020

[4] Uteseksjonen i Trondheim, Å se i mørket – en HKH kartlegging av gutteprostitusjon i Trondheim, 2015

[5] Bjørndahl, U., Du er usikker på om personen du skal snakke med har solgt eller byttet sex mot goder i:  L.R. Vollebæk (red.) 2021, Dialog om seksualitet. En håndbok fra samtaleverktøyet Play it Right, RVTS Øst/KRUS