Møte krysskulturelle barn

Er du redd for å virke fordomsfull i møte med barn med en annen kulturbakgrunn enn din egen? Selv om vi skal ha respekt for andres tradisjoner og vaner, kan vi ikke la kulturrelativisme gå foran barns behov for støtte ved vold eller overgrep.

Tegn og symptomer på at barn og unge lever med vold kan likne på tvers av kulturbakgrunn. Skadene og konsekvensene kan være like omfattende, og behovene tilsvarende. 

Krysskulturelle barn og unge utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt trenger sensitive voksne som er oppmerksomme på dilemmaene i skillet mellom vold og kultur.

RVTS Øst har laget Rettentil.no og blant annet denne filmen om æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

RVTS Sør har gode ressurser om sosial kontroll:
«Hvem vil du være?» Tre filmer og en veileder om sosial kontroll.