Brukermedvirkning i utviklingen av Snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no har to brukernivåer: de som jobber med barn og unge og barn og unge som møter de voksne. Vi har jobbet systematisk med å innhente responser og innspill fra begge disse gruppene i utviklingen og piloteringen.

For RVTS Øst er brukermedvirkning en av tre kilder til kunnskap og kompetanse i kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis kjennetegnes av at faglige avgjørelser skal være basert på systematisk innhentet forskning, klinisk erfaring og brukernes ønsker og behov i en gitt situasjon. I barne- og ungdomsfeltet handler brukermedvirkning også om å ta barnekonvensjonen på alvor. 

Voksne til å stole på 

Erfaringskonsulenter fra Landsforeningen for barnevernsbarn har i flere omganger kommet med innspill til utviklingen av avatarene i simuleringen spesielt og nettstedet generelt. De har løftet frem at barn er forskjellige og kan ha behov for å bli møtt på forskjellige måter. Med de tre første avatarene var det ikke godt nok belyst, og dette ble derfor et viktig innspill i utviklingen av flere avatarer, som fikk forskjellig alder, bakgrunn og personlighet. 

En annen tilbakemelding er hvor viktig det er at barna vet hva som skjer når de sier ifra til voksne, og at de voksne jobber aktivt med å gjøre det så trygt og forutsigbart som mulig når barna har fortalt. Trygghet og tillit er nødvendig for at barna skal oppleve hjelpen som nyttig. Konkret har vi endret tilbakemeldinger i simuleringen for i større grad å tydeliggjøre poengene og dilemmaene, samt økt oppmerksomhet på barnas medvirkning i oppfølgingen. 

Frykt for konsekvenser 

Mange barn forteller om alvorlig frykt for konsekvenser av å fortelle, og de kan være usikre på om de voksne kan beskytte dem fra negative utfall. Informasjon og forutsigbarhet kan bidra til å trygge dem. Flere uttalte at det er viktig at de voksne tar ansvar på en trygg og ivaretakende måte og at det både er viktig å lytte til barna og at de voksne har plikt til å hjelpe. 

De unge vi har snakket med har vært veldig entusiastiske for at vi har laget en simulering for å øve på samtalene med barn. Barna stilte seg positive til at dette kan hjelpe de voksne å kjenne på noen av følelsene de trenger å tåle for å bli gode på samtaler, og at det kan gjøre det mer spennende og motiverende for de voksne å jobbe med dette. 

Ansatte søker trygghet og kunnskap 

Relevante målgrupper for Snakkemedbarn.no har også fått prøve simuleringen under utvikling. Det viktigste er å få mulighet til å jobbe med hvordan man hjelper barna som trenger det både som enkeltansatt, med kolleger og på system- og samarbeidsnivå.

Les gjerne mer om hva Landsforeningen for barnevernsbarn mener er viktig for å hjelpe barn.